Embleem met witte of gekleurde achtergrond op bedrijfskleding strijken
Ontwerp en bestel opdek emblemen
Witte/gekleurde achtergrond, kookwasbestending
Embleem met transparante achtergrond op bedrijfskleding strijken
Ontwerp en bestel transfer emblemen
Transparante achtergrond, wasbaar op 40 graden

Voorwaarden

Privacy statement

Deze website wordt beheerd door medewerkers van Katex Projekt Service. Bij bezoek aan deze website kan Katex Projekt Service gegevens van u verwerken. Bijvoorbeeld via een bestelling of e-mail.
Katex Projekt Service waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor de doeleinden waarvoor u het informatieverzoek heeft gedaan. Uw persoonsgegevens worden door Katex Projekt Service beschermd en u kunt bepaalde rechten uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.
Dit 'Privacy Statement' geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

Met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website verzamelt en verwerkt Katex Projekt Service informatie ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering. Ook wil zij monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Katex Projekt Service en eventuele gerelateerde derden. Uw persoonlijke gegevens worden vanzelfsprekend niet verkocht of ter beschikking gesteld aan derden.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Google Analytics

Deze website maakt geen gebruik van Google Analytics.

Vragen

Voor vragen over dit Privacy Statement en de wijze waarop Katex Projekt Service eventuele door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Katex Projekt Service.

Wijzigingen Privacy Statement

Katex Projekt Service behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om het Privacy Statement met enige regelmaat te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bedrukt: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan klanten aanbiedt.
Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt als consument of in de uitvoering van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Katex Project Service.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
Dag: kalenderdag.

Artikel 2. Algemeen

2.1 Op alle leveringen en diensten van Katex Project Service zijn deze verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Door het plaatsen van een bestelling bij strijklogo.nl verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze voorwaarden.
2.2 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.3 Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Katex Project Service onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

Artikel 3. Prijzen

3.1 Bij alle prijzen staat vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.

Artikel 4. Verzendkosten

4.1 Voor verzending van emblemen brengt Katex Project Service geen verzendkosten of portokosten in rekening.
4.2 Afhankelijk van het aantal emblemen verzendt Katex Project Service de bestellingen in een envelop of pakket.

Artikel 5. Levering

5.1 De genoemde levertijden op de website gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de klant geen rechten worden ontleend en deze zijn niet bindend.
5.2 De verzender bezorgt in de regel binnen één tot enkele werkdagen, mits het afleveradres binnen Nederland is en correct is aangegeven door de klant. De klant is verantwoordelijk voor het opgeven van een correct adres.
5.3 Indien een bestelling na 5 werkdagen na bestellen nog niet is ontvangen door de klant dient de klant dit direct, doch uiterlijk na 7 dagen, kenbaar maken aan Katex Project Service.
5.4 Wanneer een klant een bestelling naar diens mening te laat heeft ontvangen is er geen recht op retournering of compensatie van Katex Project Service op wat voor denkbare manier dan ook.

Artikel 6. Retourneren

6.1 Gezien de persoonlijke aard van de producten is herroepingsrecht uitgesloten.
6.2 Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, geldt het onder Artikel 7 bepaalde.
6.3 Annuleren van een bestelling is niet mogelijk.
6.4 Wijzigen van een geplaatste bestelling is tijdens kantoortijd 1 uur na bestelling niet meer mogelijk.

Artikel 7. Personalisering van het product

7.1 Er kunnen in de afbeeldingen kleurafwijkingen optreden ten gevolge van beeldschermtype, beeldscherminstellingen en beeldschermkwaliteit.
7.2 De klant wordt geacht zeer zorgvuldig te werk te gaan omtrent de tekstuele en/of visuele inhoud, welke de klant zelf samenstelt via de website. De klant zal geen inhoud samenstellen. welke in strijd is met de Nederlandse wetgeving.
7.3 strijklogo.nl verwerkt de door de klant ingevoerde afbeeldingen en teksten automatisch, met als gevolg dat fouten gemaakt door de klant, bij het plaatsen van tekst en/of afbeelding op de website, niet door Katex Project Service worden opgemerkt en niet worden gecorrigeerd. De klant is zelf verantwoordelijk voor het correct personaliseren van de emblemen.
7.4 Katex Project Service houdt zich het recht voor bestellingen te weigeren die onuitvoerbaar zijn als gevolg van verkeerd gebruik van de website. Onder verkeerd gebruik wordt onder meer verstaan: het uploaden van eigen afbeeldingen, welke niet voldoen aan de aangegeven kwaliteitseisen, het plaatsen van een bedrukking waarvan de inhoud in strijd is met de Nederlandse wet en alle overige zichtbare onjuistheden, waarvan redelijkerwijs van de klant verwacht mag worden dat hij deze corrigeert.
7.5 Een deel van de uitvoering van bestellingen betreft handwerk. Hierdoor is het mogelijk dat er verschillen bestaan tussen het plaatsen op de emblemen.

Artikel 8. Garantie

8.1 De klant dient een ontvangen bestelling direct grondig te controleren op juistheid en gebreken. In het geval van een onjuiste levering of een gebrek heeft de klant de mogelijkheid om binnen 7 dagen na ontvangst van de emblemen dit via e-mail te melden aan Katex Project Service.

Artikel 9. Privacyverklaring

9.1 Katex Project Service gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Katex Project Service gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestellingen. Deze gegevens worden door Katex Project Service vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling.
9.2 Het is mogelijk dat een bedrijfsnaam van een klant, met of zonder bedrijfslogo, zonder kennisgeving hiervan wordt vermeld op de website van strijklogo.nl, onder onderdeel voorbeelden en referenties. Indien een klant aangeeft hier bezwaar tegen te hebben wordt de vermelding verwijderd.

Artikel 10. Geschillen

Indien een klant niet tevreden is over een product en/of dienst dient deze zich in eerste instantie te wenden tot de aangeboden contactmogelijkheden op de website. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zal Katex Project Service op de klacht reageren.

Artikel 11. Auteursrecht

Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit uitgaven, website, e-mails, correspondentie of andere uitingen gedaan door strijklogo.nl mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van Katex Project Service.

Artikel 12. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Katex Project Service en klanten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.